073-8202774 info@awer.se

Vi är Awer.
Välkommen till vår familj.

Vi är en grupp tajt sammansatta civilingenjörer vars huvudsakliga mål är att hjälpa våra kunder på ett vänligt och professionellt sätt. Vi ser till att alltid vara fokuserade, flexibla samt kvalitetsmedvetna i vårt möte med kund och i det vi levererar. Vår ambition är att bygga det som vi saknade i branschen — att vara det företag inom vatten-, buller- (akustik), jord- och bergteknik som verkligen bryr sig om sina kunder, på riktigt.

Shape 2
Shape 1

Vår story

Som ett samlat gäng civilingenjörer med erfarenhet av att arbeta på företag byggda av hierarki och byråkrati kände vi ett behov av att vara och göra något annorlunda. Vi ville fylla de hål som finns i branschen där vi vill leverera en högkvalitativ lösning såväl som att vara en del av teamarbetet på plats. Det är därför vi startade Awer.

Vi är här för att vara vad som saknas i branschen.

Awer är specialister inom geoteknik, bergteknik och akustik. Vår affärsidé bygger på att vara en familjär organsiation med fullt teknikfokus. Tack vare erfarenhet, moderna projekteringsverktyg, stort personligt engagemang och nytänkande tar vi fram kostnadseffektiva och säkra lösningar.

Våra värderingar

Genuina

Vi är ett gäng ärliga och opretentiösa civilingenjörer som alltid levererar lösningar framtagna ur vår expertis som vi kan stå bakom i alla lägen.

Vänskapliga

Som sociala och varma personer möter vi våra kunder med en vänlig och familjär inställning för att de direkt ska känna sig välkomna av oss.

Jordnära

Med båda fötterna i och på jorden vill vi ge våra kunder en förtroendegivande känsla av trygghet och nöjdhet enda från start.

 

Våra värderingar

Genuin

Vi är ett gäng ärliga och opretentiösa civilingenjörer som alltid levererar lösningar framtagna ur vår expertis som vi kan stå bakom i alla lägen.

Vänskaplig

Som sociala och varma personer möter vi våra kunder med en vänlig och familjär inställning för att de direkt ska känna sig välkomna av oss.

Jordnära

Med båda fötterna i och på jorden vill vi ge våra kunder en förtroendegivande känsla av trygghet och nöjdhet enda från start.

 

Tjänster

Med vår mångåriga expertis och tidigare erfarenheter hjälper vi privat så väl som offentlig sektor där vi använder oss av överlappande och bred kunskap samt samarbete med andra teknikområden.

Vi är med från början

Vi har både kunskap och erfarenhet från tidiga skeden och vi utför marktekniska undersökningsrapporter (MUR). Vi hjälper till med ansökan om marklov och bygglov. Vi utreder akustik, jord, berg och vattens förutsättningar vid byggnation. Vi tar helt enkelt hand om dig och ditt projekt från början till slut.

Läs mer

Vi har både kunskap och erfarenhet från tidiga skeden som exempelvis anbudsräkning åt entreprenör, översiktsplan, detaljplan, vägplan och lokaliseringsutredningar. Vi utför marktekniska undersökningsrapporter (MUR) med tillhörande fält och laboratorieundersökningar, analyserar resultatet och ger dig rekommendationer för framtida exploateringar. Vi hjälper även till när du ansöker om marklov och bygglov samt när du behöver projekteringsunderlag.

Vid en markteknisk undersökning utreder vi jord, berg och vattens förutsättningar vid byggnation. Vi klassificerar vilka jordlagerföljder som finns (exempelvis silt, lera, sand), vilka egenskaper (tunghet, hållfasthet, deformationsegenskaper, permeabilitet, tjälfarlighetsklass, materialtyp) jord och berg har, grundvattenytor, grundvattenflöden, radonhalt i marken samt eventuella föroreningar i jord, berg och vatten.

Vi utför även geofysiska mätningar som utmärkt komplement till borrhålsundersökning.

Vi hjälper ofta till att optimera förfrågningsunderlag till totalentreprenader i anbudskalkyler. Det innebär att vi går igenom befintlig projektering och kommer med mer ekonomiska lösningar för grundkonstruktioner och stabiliseringsåtgärder, givetvis med bibehållen säkerhet i både byggfas och driftfas.

Geoteknik

Vi beräknar allt kring stabilitet, sättningar och bärighet för din planerade konstruktion. Vi tar fram kompletta handlingar för exempelvis detaljplan och vägplan.

Läs mer

Vi projekterar och beräknar allt kring stabilitet, sättningar och bärighet för din planerade konstruktion och kommer med eventuella förslag på åtgärder. Tillhörande marktekniska analyser har vi även kunskap inom radon, miljöförorening, geohydrologi, dagvattenutredningar och vattnets tryck och flödesbeteende i olika jordar.

Beräkning av stabilitet och stabiliserande åtgärder såsom spontkonstruktion, jordspikning, jordarmering, tryckbank, kalkcementstabilisring, jetinjektering, masstabilisering, ytstabilisering, bankpålning, massutskiftning med lättfyllnad etc. innefattar allt från jordschakt för väg/VA, bankfyllningar och befintliga slänter med för låg stabilitet pga exempelvis erosion.

Beräkningar av sättningar, bärighet och sättningsreducerande åtgärder såsom ytpackning, djuppackning, förbelastning, armerad jord och pålar utförs för t.ex bostadsprojekt, industribyggnad, väg, järnväg, bro och övriga anläggningskonstruktioner.

Vi tar fram kompletta handlingar för exempelvis detaljplan, vägplan, bygghandling och relationshandling med ritningar, projekteringsunderlag och förfrågningsunderlag (AMA-beskrivning).

Vi har även kompetens för frysning av jord i byggfas som förstärkningsåtgärd, vertikaldränering och andra mer specifika åtgärder.

Bergteknik

Vi har bred erfarenhet från från projektering och byggplatsuppföljning. Vi jobbar dagligen med bergteknisk rådgivning vid berguttag både över och under jord. Vi kan bistå med allt från sprängningstekniskrådgivning, stabilitetsbedömningar till anvisning av bergförstärkning.

Läs mer

Våra specialister har bred erfarenhet från projektering och byggplatsuppföljning och jobbar dagligen med berganlägg både över och under jord. Vi kan bistå med expertis under planläggning och utföring av alla typer bergprojekt såsom bergschakt tunnlar, berguttag och gruvdrift. Vi har också expertis inom skred och rassäkring av bergsslänter och bergssidor.

Vi beräknar och sätter upp gränsvärden för sprängningsinducerade vibrationer för intilliggande byggnader. Beskriver och dimensionerar alla typer berguttag, bygg gropar, tunnlar eller större fjällhallar. Vi kan bistå med expertis inom sprängningsmetodik och vibrationsreducerande åtgärder, cementinjicering, kemiskinjicering, stabilitetssäkring med sprutbetong, bultar, nät etc.

Våra specialister har också stor praktisk erfarenhet från byggledning och kan vägleda och bistå under hela byggprocessen.

Buller och vibration

Vi erbjuder helhetslösningar kring riskanalyser, mätningar, besiktningar, sprängrådgivning och utredningar i samband med exploatering, markentreprenader och befintlig byggnation. 

Läs mer

Vi erbjuder helhetslösningar kring riskanalyser, mätningar, besiktningar, sprängrådgivning och utredningar i samband med exploatering, markentreprenader och befintlig byggnation. 

Geokonstruktion

Vi tar fram handlingar för stödkontruktioner och fixar de analytiska och numeriska beräkningarna. Vi utför påldimensionering för alla typer av pålar.

Läs mer

Söker du att dimensionera stödkonstruktioner som pålar, spont och stödmurar så fixar vi både de analytiska såsom de tyngre numeriska beräkningarna. Men också enklare överslagsberäkningar och tillhörande ritningar.

Vi utför påldimensionering för alla typer av pålar, exempelvis stålpålar, rörpålar, träpålar, betongpålar.

När vi pratar stödkonstruktion så syftar vi till allt från borrad och slagen spont, spontkassett, slagen spont, stödmur, jetpelare, sekantpålevägg, slitsmur m.m.

Spontdimensionering kan utföras för både stålspont och plastspont och för både tillfälliga och permanenta lösningar.

Och vi är med dig hela vägen

Vi gör platsbesök, schaktbottenbesiktningar och upprättar kontrollprogram kring omgivningspåverkan vid exempelvis pålning och övriga markrörelser. Vi följer även upp buller, omgivningspåverkan, geoteknik, bergteknik och hydrogeologi i driftskedet. Kommunikation och samarbetsförmåga är några av våra absoluta styrkor på Awer.

Läs mer

Utförandet vid schaktförfarande och installation av stödkonstruktioner kommer alltid kräva uppföljning och närvaro av sakkunnig. Här är vi med och följer upp med platsbesök, gör schaktbottenbesiktningar och upprättar kontrollprogram kring omgivningspåverkan vid exempelvis pålning, kalkcementstabilisering, spontning, grundvattensänkning och övriga markrörelser uppkomna av entreprenaden.

Vi följer även upp geoteknik, bergteknik och hydrogeologi (grundvatten) i driftskedet. Det kan exempelvis handla om sättningsrelaterade frågor.

Våra teknikområden kräver god samarbetsförmåga med VA-projektör, vägprojektör och planarkitekt för att nämna några. Därför är vi stolta att säga att kommunikation och samarbetsförmåga är några av våra absoluta styrkor på Awer.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kort och gott kan vi hjälpa dig med allt som berör byggnadsteknik inom akustik, vatten, jord och berg. Om det så är föroreningar eller geokonstruktioner. Vi pratar gärna med dig om just dina utmaningar

Projekt

Genom vår erfarenhet och expertis skapar vi värde i våra kunders projekt. Kolla in några av våra många projekt som vi är stolta över.

Kaj 16

Göteborgs innerstad växer! Nya förbindelser över Götaälv med Hisingsbron och Marieholmstunneln samt Västlänken ger staden möjlighet att växa på höjden. Kaj 16 Är ett nytt spännande projektet som ska sätta Göteborg på kartan. Med en 17 våningar hög träbyggnad stödjer Awer Geoteknik huvudkonsulten i både programhandling och systemhandlingsfas.

En djupare förståelse kring historiken av den Göteborgska leran på över 120 meters mäktighet och att beakta de kringliggande befintliga konstruktionerna som Hisingsbron och kv Platinan sätter höga krav på ingenjören men resulterar i mer ekonomiska och hållbara lösningar för alla.

RV 23

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23 mellan Huseby och Marklanda genom att mötesseparera vägen. Awer Geoteknik stödjer entreprenören i byggfas för att optimera och planera de geotekniska förhållandena som måste tacklas över den 12km långa sträckan. Det typiska Smålandslandskapet präglas av dess sandmorän och torvjordar där de sistnämnda kräver framförhållning för att dimensionera förbelastning innan man kan anlägga breddning av vägen.

RV 23

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23 mellan Huseby och Marklanda genom att mötesseparera vägen. Awer Geoteknik stödjer entreprenören i byggfas för att optimera och planera de geotekniska förhållandena som måste tacklas över den 12km långa sträckan. Det typiska Smålandslandskapet präglas av dess sandmorän och torvjordar där de sistnämnda kräver framförhållning för att dimensionera förbelastning innan man kan anlägga breddning av vägen.

Hemmesta vägplan

På uppdrag av Trafikverket har Awer utfört all beräkning och projektering av bergteknik och geoteknik för en ny vägplan i Hemmesta. Väg 274 är en viktig kommunikationsled för Värmdö kommuns norra delar och mot länets norra delar via Rindö och Vaxholm. Korsningen mellan väg 667 och väg 274 utgörs idag av en trevägskorsning. Projektet omfattade brokonstruktion, höga bergskärningar, vägdragning på gammal havsbotten och stabilitetsåtgärder.

Vill du veta mer om våra projekt?

Kort och gott kan vi hjälpa dig med allt som berör byggnadsteknik med vatten, jord och berg. Om det så är föroreningar eller geokonstruktioner. Vi pratar gärna med dig om just dina utmaningar

Vårt team

Vi är ett gäng ärliga och opretentiösa civilingenjörer som alltid levererar lösningar framtagna ur vår expertis som vi kan stå bakom i alla lägen.

Arthur Jedenius
Geotekniker/Geokonstruktör

Arthur är utbildad civilingenjör inom Jord- och bergbyggnadsteknik. Arthur har lång erfarenhet av stabilitetsutredningar, sättningsanalyser och framtagande av underlag till detaljplaner. Arthur är teknikansvarig i flertalet av våra uppdrag.

    072 – 142 42 36

 

Awer
Linus Wrede
Geotekniker/Geokonstruktör

Linus är utbildad civilingenjör inom Jord och bergbyggnadsteknik. Linus har erfarenhet att arbeta som geoteknisk handläggare inom små och stora uppdrag, och har goda kunskaper i stabilitetsutredningar i lösa leror, samt planering och uppföljning av geotekniska fält-/laboratorieundersökningar.

    073 – 820 05 26

Daniel Lennartsson
Geotekniker/Geokonstruktör

Daniel är utbildad civilingenjör inom Jord- och bergbyggnadsteknik. Daniel är teknikansvarig i många av våra större projekt och har över 10 års erfarenhet av avancerade beräkningar och kartläggning av kvicklera. Daniel trivs lika bra med tunga numeriska beräkningar som att lösa utmaningar på byggarbetsplatsen.

    073 – 820 21 57

 

Lukas Johansson
Geotekniker/Geokonstruktör

Lukas är utbildad civilingenjör inom Jord- och bergbyggnadsteknik. Lukas är uppdragsledare och har bred erfarenhet av geotekniska utredningar, underlag till detaljplan, upprättande av förfrågningsunderlag och beställarstöd. Lukas känner sig som hemma både på kontoret och ute på bygget.

   073 – 085 51 56

 

Daniel Günther
Bergmekaniker

Daniel är utbildad civilingenjör inom Jord- och bergbyggnadsteknik. Han är teknikansvarig på berg, har lång erfarenhet av byggledning och projektering av stora berganläggningar, bla. tunneldrivning och rassäkring längs den norska och svenska järnvägen. Daniel jobbar främst i Norge, därav telefonnumret.

­  gunther@awer.se

   +47 481 19 906 

Jimmie Ekbäck
Geotekniker/Geokonstruktör

Jimmie är utbildad civilingenjör inom Jord- och bergbyggnadsteknik. Han är teknikansvarig i större anläggningsprojekt men dimensionerar även med glädje spontkonstruktioner eller utför okulärkontroller. Jimmie har över 15 års erfarenhet av allt från tidiga skeden till entreprenadgeoteknik.

   073 – 820 27 74

 

Daniel Wallin
Geotekniker/Geokonstruktör

Daniel är utbildad civilingenjör inom Jord- och bergbyggnadsteknik. Daniel har ett stort geotekniskt intresse och har erfarenhet av tidigare geotekniska utredningar med utmanande grundläggningsförhållanden samt utförandet av flertalet stabilitets- och sättningsanalyser.

   073 – 820 01 81

 

Per Nyberg
Bergmekaniker/Geotekniker

Per är utbildad civilingenjör inom Jord- och bergbyggnadsteknik. Han är teknikansvarig på berg, har lång erfarenhet av byggledning och projektering. Per jobbar merparten i våra norska uppdrag, därav telefonnumret.

  +47 40086402

 

Ellen Lindeby
Junior Geotekniker

Ellen är studerar civilingenjör inom Samhällsbyggnad på Chalmers. Hon jobbar jobbar som timanställd för att skaffa sig arbetslivserfarenhet under sina studier.

­  ellen@awer.se

 

Rune Fagerheim
Bergmekaniker

Rune utbildad civilingenjör inom Bergmekanik på NTNU. Han har lång erfarenhet av stabilitetsvärderingar av bergskärningar och tunnlar. Rune har flerårig erfarenhet av uppföljning av tunneldrivning i entreprenadfas. Rune jobbar merparten i våra norska uppdrag, därav telefonnumret.

  +47 936 08 821

 

Johan Wittsten
Akustiker/Geotekniker

Johan är utbildad civilingenjör inom Akustik. Johan har ett stort intresse för bullerutredningar och geotekniska stabilitetsutredningar. Johan har flerårig erfarenhet av utredningar med omgivningspåverkan i byggskeden.

   070 – 268 58 51

 

Jonas Ökern
Bergmekaniker

Jonas utbildad civilingenjör inom Bergmekanik på NTNU.  Jonas jobbar som bergmekaniker på byggherresidan i större tunnelprojekt i Norge. Jonas jobbar i våra norska uppdrag, därav telefonnumret.

 

 

Jobba hos oss

Vårt uppdrag

Awer utför konsulttjänster inom akustik-, jord- och bergbyggnadsteknik i samtliga skeden i byggfasen. Vi har kostnadseffektiva fullt ut digitala processer och lösningar där det vi levererar är en kombination av både erfarenhet och nytänkande.

Företagskulturen

Med båda fötterna i och på jorden vi vill ge både våra kunder och våra anställda en förtroendeingivande känsla av trygghet och nöjdhet ända från start.

Vi bryr oss om våra medarbetare

Som sociala och varma personer möter vi våra anställda med en vänlig och familjär inställning för att de direkt ska känna sig välkomna av oss.

Lediga jobb

Analytics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Spontanansökan!

Hittar du inte det du söker?
Oroa dig inte, vi är ständigt ute efter nya medarbetare.

Ansök idag!

Content Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Branding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Analytics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Content Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kontakta oss

     +46 73 820 27 74

Faktureringsuppgifter

DF-faktura: inbox.lev.921572@arkivplats.se

E-faktura:
5591172241 (VAN: CrediFlow)

Pappersfaktura skickas till:
Awer Sverige AB
Kund-id FSX2174
FE 301
105 69 Stockholm
Märkning: FSX2174

Shape 2
Shape 2

Känns detta intressant? Hör av dig så kan vi prata vidare.

Vi vet att våra kunder litar på vår yrkeserfarenhet och expertis och på vår förmåga att förstå både innovationen såväl som det ingenjörsmässiga hantverket. Men det viktigaste av allt är att de väljer oss för att de litar på vårt sätt att arbeta och hur vi finns där för dem hela vägen utan att förlora siktet på det övergripande målet.