073-8202774 info@awer.se

Projekt

Genom vår erfarenhet och expertis skapar vi värde i våra kunders projekt. Kolla in några av våra många projekt som vi är stolta över.

Kaj 16

Göteborgs innerstad växer! Nya förbindelser över Götaälv med Hisingsbron och Marieholmstunneln samt Västlänken ger staden möjlighet att växa på höjden. Kaj 16 Är ett nytt spännande projektet som ska sätta Göteborg på kartan. Med en 17 våningar hög träbyggnad stödjer Awer Geoteknik huvudkonsulten i både programhandling och systemhandlingsfas.

En djupare förståelse kring historiken av den Göteborgska leran på över 120 meters mäktighet och att beakta de kringliggande befintliga konstruktionerna som Hisingsbron och kv Platinan sätter höga krav på ingenjören men resulterar i mer ekonomiska och hållbara lösningar för alla.

Riksväg 23 – Huseby-Marklanda

Awer Geoteknik har i samarbete med Peab anläggning arbetat med breddning av Väg 23 sträckan Huseby-Marklanda. Sträckan Huseby-Marklanda går genom Alvesta och Växjö kommun, Kronobergs län. Sträckan är ca. 10 km lång och sträcker sig från Huseby i söder till Marklanda i norr. Vägen har mötesseparerats i befintlig sträckning och anpassats för en hastighet på 100 km/tim. Detta medför att befintlig väg har breddats från 8 till 13 m och blivit mötesfri 2+1 väg. Väglinjens vertikal- och horisontalkurvatur har också justerats. Det har även byggts nya anslutningsvägar, GC-vägar samt en ny bro för planskild korsning och faunapassage.

Generellt består jordlagerföljden längs vägsträckan av ett moräntäcke på berg. Mäktigheten på moränen varierar stort längs med aktuell vägsträcka, bitvis är det mycket tunt och berget går i dagen. I lågpunkter och svackor påträffas ofta torv. Torvmäktigheten varierar/varierade mellan några decimeter upp mot ca. 5 m under ny planerad väg. Torven har vid tre delsträckor hanterats med att förbelasta jorden innan man anlägger färdig väg. Dessutom har Awer projekterat bergskärningar längs sträckan.

.

RV 23

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 23 mellan Huseby och Marklanda genom att mötesseparera vägen. Awer Geoteknik stödjer entreprenören i byggfas för att optimera och planera de geotekniska förhållandena som måste tacklas över den 12km långa sträckan. Det typiska Smålandslandskapet präglas av dess sandmorän och torvjordar där de sistnämnda kräver framförhållning för att dimensionera förbelastning innan man kan anlägga breddning av vägen.

Hemmesta vägplan

På uppdrag av Trafikverket har Awer utfört all beräkning och projektering av bergteknik och geoteknik för en ny vägplan i Hemmesta. Väg 274 är en viktig kommunikationsled för Värmdö kommuns norra delar och mot länets norra delar via Rindö och Vaxholm. Korsningen mellan väg 667 och väg 274 utgörs idag av en trevägskorsning. Projektet omfattade brokonstruktion, höga bergskärningar, vägdragning på gammal havsbotten och stabilitetsåtgärder.

E6 Helgeland Nord, Reinforsheia tunnel

E6 Helgeland nord var ett vägprojekt längs Europaväg 6 (E6) i kommunerna Hemnes och Rana i Norge. Projektet innebar utbyggnad av 61,9 km av den 125 km långa sträckan på E6 från Urlandå norr om Korgen i Hemnes kommun till Bolna i Rana kommun.

Här har personal från Awer arbetat som arbetsledare för tunneldrivningen. Rollen i projektet innebar ansvar för daglig drift, arbetsledning, bergsäkring, vibrationsmätning av vibrationer från sprängning, provtagning av betong, bergkartering med Q-metoden, teknisk kvalitet samt FDV-dokumentation.

E6 Helgeland Nord, Reinforsheia tunnel

Typ av projekt: Tunneldrivning
Tidsperiod: 2016

E6 Helgeland nord var et vägprojekt längs Europaväg 6 (E6) i kommunerna Hemnes och Rana, i Helgeland i Nordland. Projektet innebar utbyggning av 61,9 km av den 125 km långa sträckan på E6 från Urlandå norr om Korgen i Hemnes kommun till Bolna i Rana kommun.

Driving av vägtunnel. Ansvarig for daglig drift, arbetsledning, bergssäkring, vibrationsmätning av vibrationer från sprängning, provtagning av betong, bergkartering med Q-metoden, teknisk kvalitet, FDV-dokumentation.
Projektroll: Förmann tunnel

Rassäkring Rana, Nordlandsbanen

Personal på Awer har under perioden 2017 till 2019 arbetat med rassäkring av en cirka 2 km lång järnvägssträcka i brant rasfarlig terräng. Stabilitetsbedömning av skärningar, fyllningar, stödkonstruktioner, projektering och dimensionering av erosionssäkring samt sprängningstekniska bedömningar.

Komplicerat sprängningstekniskt projekt, med sprängning nära befintlig infrastruktur, trafik, värnade av vattendrag.
Arbetsuppföljning, stabilitetsbedömning, dimensionering av stabilitetssäkring, salvdesign, etc. innebar en del av arbetsvardagen.

Vatten och frostsäkring av Ski tunnel

Under perioden 2018-2019 har personal på Awer arbetat med underhåll av befintlig tunnel öst om samhället Ski för att förstärka den mot intrång av vatten och frost samt montering av brandskyddat vatten- och frost-säkrings valv i den 500 meter långa bergtunneln. Anläggstekniskt krävande projekt med många aktiviteter samtidigt, kort genomförningstid samt kritisk linje genom alla aktiviteter.

Personalen på Awer har varit byggledare och ingenjörgeolog for beställaren med ansvar for HMS, kvalitet, ekonomisamordning och kvalitetssäkring av projektering.

Tjärnbäcksbron

Längs aktuell sträcka för Norrbotniabanan vid Tjärnbäcken planeras en bro utifrån ett rambrokoncept. Rambrokonceptet tar sin utgångspunkt i en standardiserad rambro, vilket är en brotyp som byggs upp av ramar utan lager mellan brostöd och överbyggnad. Idén är att kostnadseffektivisera och påskynda konstruktionen av broar längs Norrbotniabanan och senare Sverige. Grundidén för rambro baseras på det enligt MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan) mest material- och kostnadseffektiva japanska brokonceptet, rambroar, som sedan justerats, anpassats och utvecklats för svenska förhållanden och krav.

Awer Geoteknik har med Kreera Samhällsbyggnad på uppdrag av Trafikverket utvecklat princip och typlösningar inom projekt Funktionell Gestaltning och Bygghandling vid Tjärnbäcken för järnvägsprojektet med Norrbotniabanan. Awer har sammanställt geotekniska undersökningar för denna del och påbörjat projektering av tillfälliga stödkonstruktioner och stabilitetsanalyser i schakt i jordarter som torv, silt och lera i förhållanden med artesiskt grundvattentryck samt masshantering av frätande sulfidjord.

Preem

Awer är engagerade av Preem – Sverige sedan 2018 för att bistå med geoteknisk utredning och projektering i samband med utbyggnad och omställning av produktionen till förnyelsebara bränslen på deras raffinaderier i Lysekil och Göteborg. Awer ansvarar för planering och genomförande av fältundersökningar samt tolkning av de geotekniska och geologiska förhållandena med avseende på byggbarhet och genomförande på respektive område. Awer bistår också projektorganisationen med expertkompetens inom avancerade beräkningar och byggplatsuppföljning på site.

Vann og frostsikring Ski tunnelene

Typ av projekt: Tunnelrehabilitering
Tidsperiod: 2018-2019

Sanering av oskyddad vatten- och frost-säkring, bergsäkring, samt montering av brandskyddat vatten- och frost-säkrings valv i 500 m lång bergtunnel på Östfoldbanan Vestre linje Öst om Ski. Anläggstekniskt krävande projekt med många aktiviteter samtidigt, kort genomförningstid samt kritisk linje genom alla aktiviteter.

Byggledare och ingenjörgeolog for byggherre med ansvar for HMS, genomföring, kvalitet, ekonomisamordning och kvalitetssäkring av projektering.

Gävle sjukhus

Awer har sedan 4 år tillbaka arbetat med utvecklingen av området för Gävle sjukhus. Där planering och uppföljning av omfattande undersökningskampanjer i känsliga skyddsvärda områden med avseende på vattenverksamhet och naturvärden varit ett ständigt närvarande tema. Awer har bland annat utarbetat nya detaljplaner, projekterat erosionsskydd, utfört detaljerade stabilitetsanalyser och projekterat grundläggningen av nya sjukhusbyggnader.

Kvarter Ankers hage

På uppdrag av Veidekke har Awers personal vid tidigare anställning i Multiconsult Norge AS under 2016-2018 utfört projektering av spontkonstruktioner, kalkcementpelartabilisering av kvicklera, kompensationsgrundläggning kvicklera, grundvattenanalyser, omfattande mätningar för att säkerställa omgivande byggnader.

Bragernes kvartal

På uppdrag av Veidekke har Awers personal vid tidigare anställning i Multiconsult Norge AS under 2016-2018 utfört projektering av spontkonstruktioner, kalkcementpelartabilisering av kvicklera, kompensationsgrundläggning kvicklera, grundvattenanalyser, omfattande mätningar för att säkerställa omgivande byggnader.

Kvarter Ankers hage

På uppdrag av Veidekke har Awers personal vid tidigare anställning i Multiconsult Norge AS under 2016-2018 utfört projektering av spontkonstruktioner, kalkcementpelartabilisering av kvicklera, kompensationsgrundläggning kvicklera, grundvattenanalyser, omfattande mätningar för att säkerställa omgivande byggnader.

Låt oss prata vidare om våra lösningar

Kort och gott kan vi hjälpa dig med allt som berör byggnadsteknik med vatten, jord och berg. Om det så är föroreningar eller geokonstruktioner. Vi pratar gärna med dig om just dina utmaningar!

Kontakta oss

     +46 73 820 27 74

Faktureringsuppgifter

DF-faktura: inbox.lev.921572@arkivplats.se

E-faktura:
5591172241 (VAN: CrediFlow)

Pappersfaktura skickas till:
Awer Sverige AB
Kund-id FSX2174
FE 301
105 69 Stockholm
Märkning: FSX2174

Shape 2
Shape 2

Känns detta intressant? Hör av dig så kan vi prata vidare.

Vi vet att våra kunder litar på vår yrkeserfarenhet och expertis och på vår förmåga att förstå både innovationen såväl som det ingenjörsmässiga hantverket. Men det viktigaste av allt är att de väljer oss för att de litar på vårt sätt att arbeta och hur vi finns där för dem hela vägen utan att förlora siktet på det övergripande målet.

Share This